IES Benlliure
Home Prova d'Acc茅s
Valenci脿Espa帽ol

PROVA D'ACC脡S - CFGS


PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

INSCRIPCIÓ: del dimarts 29 d'abril al dimarts 13 de maig de 2014, els dos inclosos.

PROVES D'ACCÉS GRAU SUPERIOR
Convocatòria ordinària: dimecres 11 de juny de 2014
Convocatòria extraordinària: dimecres 9 de juliol de 2014

PROVA QUE ES REALITZA A L'IES BENLLIURE

A l'IES BENLLIURE es realitza la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior de l'OPCIÓ A: Humanitats i Ciències Socials.

Per a l'accés als cicles de la família professional d'Hostaleria i Turisme:

 • CFGS Guía, Informació i Assistència Turística
 • CFGS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

Així mateix la prova dona accés als Cicles Formatius de Grau Superior de les següents Famílies Professionals:

 • FP Administració i Gestió
 • FP Comerç i Màrqueting
 • FP Hostaleria i Turisme
 • FP Servicis Sociocultural i a la Comunitat

Objecte de la Prova

Permetre l'accés a cursar estudis de Cicles Formatius de Grau Superior a aquell alumnat que no puga acreditar els requisits acadèmics necessaris per a l'accés directe.

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 2014

IMPRESOS

[ANNEX IV] FULL D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

[ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

[ANNEX VII] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Pots generat-te la taxa i realitzar el pagament abans d'acudir a secretaria en el següent enllaç:

Generador de TAXES

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Interessats/Sol·licitants

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les condicions següents:

 • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any de realització de la prova.
 • Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any de realització de la prova. Per als que acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d’edat per a la realització de lesproves serà de 18 anys d’edat o complir-los durant l’any de realització de la prova.

 

VALIDESA I EFECTES

La certificació que acredita haver superat la prova d’accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
La superació de les proves permetrà l’accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe.
Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 per cent de les places vacants, que podria ampliar-se, en la convocatòria extraordinària d'admissió, en cas de quedar places vacants per part dels alumnes d’accés directe.
Estar en possessió del certificat de superació de la prova d’accés no implica l’admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d’accés hauran d’haver formalitzat la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on vullguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s’establisquen i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.

 

INSCRIPCIÓ: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els interesats presentaran la Sol·licitud d'Inscripció ANNEX IV, correctament complimentada.

Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

 • Document nacional d'identitat, o targeta d'estranger, o permís de residència temporal o definitiva, o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers), amb fotocòpia per a ser confrontada.
 • Declaració responsable que no es reunixen els requisits d'accés directe, ANNEX V, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren tals requisits, renunciarien a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.
 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. (Taxa any 2014: 9,54 €)

Si Sol·licita la EXEMPCIÓ d'algun exercici de la prova:

 • Si pot justificar-lo en el moment de la inscripció, complimentarà correctament l'apartat B de l'ANNEX IV i adjuntarà la documentació acreditativa (documentació original amb fotocòpia per a ser confrontada).
 • Si NO pot justificar-ho en el moment de la inscripció, haurà de presentar el ANNEX VII, en el moment en que ho puga acreditar junt a la documentació acreditativa dins dels terminis establerts a l'efecte en el calendari de la prova.

Impresos associats

[ANNEX IV] FULL D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

[ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

[ANNEX VII] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CENTRE EXAMINADOR

Normalment l'IES BENLLIURE realitza la prova indicada anteriorment, però en el cas de no haver un nombre suficient de sol·licituds, la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport, podria decidir concentrar la realització de les proves en altre centre.
En eixe cas es publicaria la llista de l'alumnat que ha de realitzar la prova en altre centre.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS DE LA PROVA

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts:
a) Part comuna, que constarà de tres apartats:

 1. Llengua i literatura (castellana o valenciana), en el que l'aspirant optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià.
 2. Llengua estrangera (anglés).
 3. Matemàtiques, que constarà d'exercicis de matemàtiques els continguts dels quals estiguen inclosos en el currículum de les matèries de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II.

b) Part específica, que consistirà en la realització de la prova de dues matèries de les tres corresponents a l'opció A:

 • Història
 • Economia
 • Geografia

Ambdós parts de la prova inclouran continguts de matèries arreplegats en la Resolució de 17 d'agost del 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'estes a la Comunitat Valenciana (DOCV 08.09.2009).

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

La Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de tres apartats:

 • A1) Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)
 • A2) Llengua Extrangera (Anglés)
 • A3) Matemàtiques
  Veure orientacions sobre l'examen.

La Part Específica, de l'OPCIÓ A, per a les famílies professionals d'Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hostaleria i turisme, Servicis socioculturals i a la comunitat, el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen:

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia.
Veure orientacions sobre l'examen. 

 

MODELS DE PROVES

Grau Superior Part Comuna:

Convocatòria Juny 2010.
Convocatòria Juny 2011.
Convocatòria Juny 2012.

Convocatòria Juny 2013.


Grau Superior Part Específica opció A:
Convocatòria Juny 2010.
Convocatòria Juny 2011.
Convocatòria Juny 2012.
Convocatòria Juny 2013.

 

EXEMPCIONS

 


EXENCIONS DE MATÈRIES
EN PROVES D’ACCÉS GRAU SUPERIOR
PART
PROVA ACCÉS
MATERIES
PROVA ACCÉS
QUEDA EXEMPTA PER
MATÈRIA SUPERADA LOE
QUEDA EXEMPTA PER
MATÈRIA SUPERADA LOGSE
PART COMÚ
Llengua i Literatura
Castellà: llengua i literatura II ó
Valencià: llengua i literatura II
Llengua i Literatura II (castellano ó valencià)
Llengua Estrangera (Anglés)
Llengua Estrangera II (Anglés)
Llengua Estrangera II (anglés)
Matemàtiques
Matemàtiques II ó
Matemàtiques aplicades a les CC. Socials II
Matemàtiques II ó
Matemàtiques aplicades a les CC. Socials II
 
PART ESPECÍFICA
OPCIÓ A
Història
Història del Món Contemporani
Història del Món Contemporani
Economia
Economia de la Empresa
Economia i Organització d’Empreses II
Geografia
Geografia
Geografia

 

QUALIFICACIÓ DE LA PROVA

a) Part comú. Es calcularà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura, Matemàtiques i Anglés, que tindran un pes de 4, 4 i 2 respectivament.

b) Part específica. Mitja aritmètica amb dos decimals de les notes de les dos optatives de l’opció que hagen triat.

La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts de la prova, si la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga superior a 4. No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com apartat superat en la convocatòria extraordinària de setembre ni en convocatòries posteriors.

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

QUALIFICACIONS DEFINITIVES

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació necessària per a justificar les sol·licituds  d’exempció en la convocatòria ordinària, les comissions avaluadores analitzaran i decidiran les qualificacions que corresponguen als sol·licitants d’alguna exempció en els distints apartats, segons establix l’article 12.4. de l’Orde de 31 de març de 2009 de la Conselleria d’Educació, per la que es regulen les proves d’accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del Sistema Educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de febrer).
La qualificació definitiva de cada apartat per a les persones que hagen sol·licitat algun tipus d’exempció serà la major entre les dos que pogueren correspondre-li, a saber, la nota de l’examen o la nota a què li dóna dret la certificació que presente.
Conforme a l’article 12.3 de l’Orde anteriorment mencionada, a la nota calculada, se li sumarà la puntuació resultant de multiplicar pel coeficient 0,15 la qualificació obtinguda en el curs preparatori de les proves d’accés regulat per l’Orde de 17 de juliol de 2009 de la Conselleria d’Educació, per la que es regulen els cursos preparatoris de les proves d’accés a la formació professional en centres docents de la Comunitat Valenciana i s’establix el procediment d’admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents. (DOCV de 30 de juliol) a les persones següents:
– Les que, havent superat els mòduls del primer nivell d’un Programa de Qualificació Professional Inicial, superen el curs preparatori de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
– Les que, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà, hagen superat el curs preparatori de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Quan la qualificació total siga igual o superior a 5, la prova estarà superada i es farà constar en l'acta la puntuació numèrica, expressada amb dos xifres decimals.

Convocatòria extraordinària
Les persones que, havent realitzat la inscripció en els terminis establits, no hagen superat la prova d’accés en la convocatòria ordinària, podran presentar-se a la convocatòria extraordinària del mes de setembre als exercicis no superats, podent presentar així mateixos els certificats necessaris per a les exempcions que hagen sol·licitat.
La superació de la prova en esta convocatòria només permetrà accedir, en el mes de setembre, a les vacants existents dels cicles a què la prova permeta l’accés, sense perjuí del dret a l’accés en pròxims cursos.

HORARI DE LA PROVA

9:00 h
Llengua i Literatura
1 h 15 min
10:25 h
Anglés
45 min
11:20 h
Matemàtiques
1 h 15 min
16:00 h
Història o Economia
1 h 15 min
17:30 h
Geografia o Economia
1 h  15 min

CALENDARI

Inscripció
29 abril - 13 maig
Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre
16 de maig
Publicació llistes provisionals d'admesos
20 de maig
Reclamació llistes provisionals admesos i exclosos
20 al 22 de maig
Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos
28 de maig
Realització prova grau superior convocatòria ordinària
11 de juny
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària
17 de juny
Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària
17 al 19 de juny
Termini d'entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària
29 d’abril - 25 de juny
Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau superior
25 de juny
Realizació de la prova grau superior convocatòria extraordinària
9 de juliol
Publicació llistes provisionals qualificacions convocatòria extrordinària
11 de juliol
Reclamació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària:
11 al 14 de julio
Termini d'entrega documentació justificativa convocatòria extraordinària
9 al 14 de juliol
Publicació llistes definitives convocatòria extraordinària i entrega de certificats
15 de juliol

Normativa

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2009 per la qual s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011 de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establixen els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de Formació Professional.

ORDE de 31 de març de 2009 por la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional Inicial.

end faq


L'IES BENLLIURE desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

 

 
B脿ner

Cicles Formatius