FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

 

A l'ES BENLLIURE oferim la possibilitat de cursar la Formació Professional DUAL dins dels nostres cicles formatius en la modalitat a distància:

"Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques"

"Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments"

 

Presentació

 

Què és la Formació Professional Dual?

L'FP dual és el conjunt d'accions que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumne una qualificació professional que combine la formació en el centre educatiu amb l'activitat formativa a l'empresa. I amb això aconseguir, la implicació de les empreses en el programa educatiu per afavorir la inserció i la contractació directa de l'alumne en el mercat laboral.

L'FP Dual no substitueix l'FP actual, sinó que és una modalitat que funciona de forma complementària a l'actual sistema en què coexisteixen alumnes d'FP Dual i alumnes en FP ordinària.

Quins són els avantatges de la FP Dual?

 • Combinar teoria i pràctica per a "aprendre fent".
 • Adequar la formació a la realitat i a les necessitats de les empreses.
 • Millorar les capacitats i competències personals i professionals de l'alumne.
 • Augmentar les expectatives d'inserció professional en finalitzar el cicle formatiu.
 • Compatibilitat entre l'horari en el centre educatiu i l'horari a l'empresa.

Qui pot accedir a l'FP Dual?

Qualsevol alumne que estiga matriculat en FP semipresencial a l'IES BENLLIURE, que reunisca les condicions exigides per a la formació professional.
Pel que fa al límit superior d'edat, l'única limitació és la que marca la normativa laboral.

A què es compromet l'alumne que desitge cursar el cicle formatiu d'FP Dual?

Tot l'alumnat que s'hi matricule en un cicle formatiu en Formació Professional Dual acceptarà, entre altres, les següents condicions:

 • Que es matricula en un grup amb condicions diferents, en què la distribució temporal de l'activitat formativa en el centre i en l'empresa pot variar.
 • Que hi ha uns criteris de selecció per ocupar els possibles llocs formatius en les empreses.
 • Que es tindran en compte les valoracions de l'instructor o instructura de l'empresa en l'avaluació del cicle formatiu.

Quin títol rebrà l'alumne quan finalitze l'FP Dual?

El títol serà el mateix que el del Cicle Formatiu presencial corresponent, a més d'un certificat de l'activitat realitzada a l'empresa, expedit pel centre educatiu. Títols del centre educatiu:

"Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques"

"Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments"

Quins requisits han de complir les empreses col·laboradores?

Les empreses han de complir els requisits que estableixen els articles 8 i 14, del Decret 74/2013, de 14 de juny. Aquests requisits els acreditaran per algun dels següents mitjans:

 • Informe realitzat per confederacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
 • Certificat emès pel Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
 • Declaració responsable que acredite que compleix els requisits que estableixen els articles del Decret esmentat anteriorment.

Qui és l'instructor o instructora de l'empresa?

Deben formar parte de la plantilla y reunir uno de los siguientes requisitos:

 • Tres años de experiencia profesional no docente en puestos de trabajo relacionados directamente con los contenidos del ciclo formativo.
 • Poseer una titulación igual o superior al ciclo formativo que está cursando el alumno.

Per a més informació:

+INFO

 

end faq

 

Prueba de Acceso Ciclos Formativos de Grado Superior

B CON 2 Feder 2

Prueba 2018


Periodo de Inscripción (Secretaría del Centro) del 17 de mayo al 31 de mayo de 2018, ambos inclusive
Realización de la Prueba Grado Superior 15 de junio 2018

 

PRUEBA QUE SE REALIZA EN EL IES BENLLIURE

En el IES BENLLIURE se realiza la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de la OPCIÓN A: Humanidades y Ciencias Sociales.

Para el acceso a los ciclos de la familia profesional de Hostelería y Turismo:

 • CFGS Guía, Información y Asistencia Turística
 • CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Asimismo la prueba mujer acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior de las siguientes Familias Profesionales:

 • FP Administración y Gestión
 • FP Comercio y Marketing
 • FP Hostelería y Turismo
 • FP Servicios Sociocultural y a la Comunidad

Objeto de la Prueba

Permitir el acceso a cursar estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior a aquel alumnado que no pueda acreditar los requisitos académicos necesarios para el acceso directo.

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8253 de 13.03.2018)

ORDEN 16/2016, de 20 de mayo , de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se modifica el currículum de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de los cursos preparatorios a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)

IMPRESOS

[ANEXO IV] HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

[ANEXO V] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[ANEXO VII] PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Puedes generarte la tasa y realizar el ingreso antes de acudir a la secretaría en el siguiente enlace:

Generador de TASAS


¿QUIEN PUEDE SOLICITARLO?

Interesados/Solicitantes

Toda aquella persona que no reúna los requisitos académicos de acceso directo a un ciclo formativo podrá concurrir a las pruebas de acceso siempre que cumpla las siguientes condiciones:

 • Pruebas de grado superior: tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año de realización de la prueba. Las personas que acrediten estar en posesión de un título de Técnico de Formación Profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior cuando tengan como mínimo 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba, teniéndose en cuenta el resultado de la prueba únicamente a efectos de admisión a ciclos formativos de grado superior cuando optaren por participar en el proceso de admisión por el cupo correspondiente a prueba de acceso y otras vías de acceso.

 

VALIDEZ Y EFECTOS

La certificación que acredita haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional tiene validez en todo el territorio nacional.

La superación de las pruebas permitirá el acceso a los ciclos formativos a los que no cumplan los requisitos académicos de acceso directo.

Para estos alumnos, los centros reservarán un 20 por ciento de las plazas vacantes, que podría ampliarse, en la convocatoria extraordinaria de admisión, en caso de quedar plazas vacantes por parte de los alumnos de acceso directo.

Estar en posesión del certificado de superación de la prueba de acceso no implica la admisión automática de la persona candidata para cursar las enseñanzas correspondientes. La personas aspirantes que superan la prueba de acceso deberán haber formalizado la solicitud de admisión en el centro educativo donde quieran realizar el ciclo formativo en los períodos que para ello se establezcan y, en caso de ser admitidos, formalizar la matrícula en los plazos establecidos.

Quienes hubieran superado la prueba de acceso en convocatorias anteriores y no cumplan los requisitos de acceso por los cupos de acceso directo, podrán optar  directamente al cupo del 20 % de las plazas previsto para prueba de acceso y otras vías de acceso, dentro del plazo previsto para la solicitud de plaza para los ciclos formativos. En este caso, las solicitudes se baremarán junto a las presentadas por quienes hayan superado las pruebas en la convocatoria actual.

Sin perjuicio de lo anterior, para el acceso a ciclos de grado superior, quienes hubieran superado la prueba de acceso por alguna de las seis opciones que preveía la Orden de 14 de marzo de 2001, únicamente podrán solicitar plaza respecto de los ciclos a los que daba acceso cada una de dichas opciones.

INSCRIPCIÓN: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las personas interesadas presentarán la Solicitud, de Inscripción ANEXO IV, en los plazos indicados en la secretaría del centro y correctamente cumplimentada.

Junto a la solicitud, los aspirantes deberán presentar:

 • Documento nacional de identidad, o tarjeta de identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, visado de estudios o tarjeta de estudiante extranjero. Original y fotocopia para ser confrontada.
 • Declaración responsable que no se reúnen los requisitos de acceso directo, ANEXO V, y que, si en el momento de formalizar la matrícula al ciclo reunieran tales requisitos, renunciarían en el acceso por prueba, incluso en el caso de haberla superada, para optar en las plazas de acceso directo.Aquellas personas que estén en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, teniéndose en cuenta el resultado de la prueba, únicamente a efectos de admisión y en este caso no presentarán la declaración responsable mencionada en el párrafo anterior.
 • Justificando de haber pagado la tasa correspondiente.

Si Solicita la EXENCIÓN de algún ejercicio de la prueba:

 • Si va a solicitar la exención de alguna parte de la prueba debe indicarlo en la solicitud de inscripción ANEXO IV y presentar el ANEXO VII con la documentación acreditativa en los periodos establecidos.
 • Si puede justificarlo en el momento de la inscripción, lo indicará en el ANEXO IV y adjuntará la documentación acreditativa (documentación original con fotocopia para ser confrontada).
 • Si NO puede justificarlo en el momento de la inscripción, deberá presentar el ANEXO VII, en el momento en que lo pueda acreditar junto a la documentación acreditativa dentro de los plazos establecidos al efecto en el calendario de la prueba.
 • Si la documentación no se entrega en el plazo señalado al efecto, no se tendrán en cuenta los méritos o motivos de exención indicados.

Impresos asociados

[ANEXO IV] HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

[ANEXO V] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[ANEXO VII] PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CENTRO EXAMINADOR

El IES BENLLIURE realiza la prueba indicada anteriormente, pero en el caso de no haber un número suficiente de solicitudes, la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte, podría decidir concentrar la realización de las pruebas en otro centro.

En ese caso se publicaría la lista del alumnado que debe realizar la prueba en otro centro.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes:

a) Parte común, que constará de cuatro apartados:

a1) Lengua y literatura (castellana o valenciana), en el que la persona aspirante optará por realizar uno de los dos comentarios de texto propuestos de Lengua y literatura: el de castellano o el de valenciano.

a2) Lengua extranjera (inglés).

a3) Matemáticas.

a4) Tratamiento de la información y competencia digital.  (Modelo Prueba)


b) Parte específica, que consistirá en la realización de la prueba de dos materias de las tres correspondientes a la opción A:

 • Historia
 • Economía
 • Geografía

Ambas partes de la prueba incluirán contenidos de materias recogidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se modifica el currículo de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat Valenciana.

 

MODELOS DE PRUEBAS

Grado Superior Parte Común:

Convocatoria Junio 2010.

Convocatoria Junio 2011.

Convocatoria Junio 2012.

Convocatoria Junio 2013.

Convocatoria Junio 2014

Convocatoria Junio 2015.


Grado Superior Parte Específica opción A:

Convocatoria Junio 2010.

Convocatoria Junio 2011.

Convocatoria Junio 2012.

Convocatoria Junio 2013.

Convocatoria Junio 2014

Convocatoria Junio 2015.

EXENCIONES

 Estarán exentos y exentas de realizar la prueba de acceso a los ciclos de grado superior quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
En este caso, la preinscripción podrá realizarse directamente en el ciclo formativo que se desee cursar, para lo que deberá aportarse la documentación acreditativa en el periodo que establezca la normativa sobre admisión del alumnado y podrán acceder por el cupo reservado al alumnado procedente de prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional. Si la opción de la parte específica escogida está vinculada a las familias profesionales relacionadas con la rama de conocimiento que permite acceder a los mismos estudios universitarios para los que el o la aspirante superó la prueba de acceso a la universidad, la calificación será la obtenida en dicha prueba, en los demás casos, la calificación global será de 5.

Estarán exentos y exentas de la realización de la parte común de la prueba o, en su caso, del apartado que corresponda:

 • Quienes hayan superado toda la prueba o dicha parte o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores.
 • Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte común o el apartado correspondiente.
 • Quienes, estando exentos y exentas de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta.

Estarán exentos y exentas de la realización de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos de grado superior o, en su caso, del apartado que corresponda:

 • Quienes hayan superado toda la prueba o las materias correspondientes a esta parte de la prueba o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores.
 • Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte específica o el apartado que corresponda.
 • Quienes estén en posesión de un título de Técnico/a en un ciclo de la misma familia profesional o de otras familias profesionales incluidas en la misma opción de la prueba de acceso.
 • Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad correspondiente a una cualificación profesional de, al menos, nivel 2 de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta.
 • Quienes tengan una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año a jornada completa en el campo profesional de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta.
 • Quienes tengan superados dos módulos relacionados con una o varias unidades de competencia de un título de grado superior relacionado con la opción por la que se presentan. Para el acceso a ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, quienes acrediten, mediante certificación de la Secretaría Autonómica competente en materia de deporte, ser deportista de élite (niveles A y B) de la Comunitat Valenciana o tener la condición de deportista de alto nivel, según lo establecido en el Real Decreto 1467/97 de 19 de septiembre.
 • Quienes, estando exentos y exentas de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta.

Las personas interesadas en las exenciones deberán hacerlo constar en las solicitudes de inscripción recogidas en el Anexo IV para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.

Quienes pidan alguna exención por experiencia laboral deberán aportar la siguiente documentación en el plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas:

 • Certificados de las empresas donde se haya trabajado en los que se haga constar específicamente la actividad a la que se dedica la empresa, la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada por la persona interesada y el número de horas dedicadas a la misma. En caso de trabajadores/as autónomos/as, certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
 • Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado/a, donde conste la empresa y el periodo de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La concesión de las exenciones por experiencia laboral se comunicará por resolución individualizada a cada solicitante, emitida por el/la presidente/a de la Comisión de Evaluación y mediante la publicación de un listado anejo al listado de personas aspirantes admitidas y excluidas previsto en el apartado décimo de la presente resolución.

Las personas que hayan solicitado alguna exención podrán presentarse, si así lo desean, al examen del apartado del que hayan solicitado la exención. En este caso, la nota final de dicho apartado será la mayor entre las dos que pudieran corresponderle, a saber, la nota del examen o la nota a que le da derecho la certificación que presente.

 

EXENCIONES DE MATERIAS PRUEBAS DE ACCESO GRADO SUPERIOR
PARTE
PRUEBA ACCESO
MATERIES
PRUEBA ACCESO
QUEDA EXENTA POR
MATERIA SUPERADA LOE
QUEDA EXENTA POR
MATERIA SUPERADA LOGSE
PARTE COMÚN Lengua y Literatura Castellano: lengua y literatura II ó
Valenciano: lengua y literatura II
Lengua y Literatura II (castellano ó valenciano)
Lengua Extranjera (Inglés) Lengua Extranjera II (Inglés) Lengua Extranjera II (inglés)
Matemáticas Matemáticas II ó
Matemáticas aplicadas en las CC. Sociales II
Matemáticas II ó
Matemáticas aplicadas en las CC. Sociales II
 
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN
A
Historia Historia del Mundo Contemporáneo Historia del Mundo Contemporáneo
Economía Economía de la Empresa Economía y Organización de Empresas II
Geografía Geografía Geografía

 

COMISIÓN EVALUADORA

La comisión evaluadora del IES BENLLIURE está compuesta por:

ÁMBITO PROFESOR HORARIO DE ATENCIÓN
Presidente de la comisión Josep Cuenca

 Lunes de 10:05 - 11:00 h

Miércoles de 16:25 - 17:20 h

Lengua y Literatura - Castellano Salvador Fernández  Jueves de 12:25 - 13:22 h
Lengua y Literatura - Valenciano Àngels Lázaro  Martes de 12:25 - 13:22 h
Lengua Estranjera - Inglés Tomás Llopis  Viernes de 12:25 - 13:22 h
Matemáticas Manuel Simón  Lunes de 10:05 - 11:00 h
Tratemiento de la Información y Competencia Digital Arturo Martínez  Viernes de 11:30 - 12:25 h
Economía Luis Benso  Martes de 10:05 - 11:00 h
Historia Javier García  Martes de 11:30 - 12:25 h
Geografía Javier García Martes de 11:30 - 12:25 h

 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

 1. Parte común. Los exámnes se calificaran de 0 a 10 puntos.
  Se calculará la media aritmética ponderada con dos decimales de las notas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés y Tratamiento de la Información y Competencia Digital, que tendrán un peso de 3,5, 3,5, 2 y 1 respectivamente.
 2. Parte específica. Media aritmética con dos decimales de las notas de las dos optativas de la opción que hayan elegido.

La nota final será la media aritmética con dos decimales de las dos partes de la prueba, si bien la nota final solo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las partes de la prueba sea igual o superior a 4. No obstante, las calificaciones inferiores a 5 de algún de los apartados de la prueba, no podrán considerarse como apartado superado en la convocatoria extraordinaria de septiembre ni en convocatorias posteriores.

Si la nota final es igual o superior a 5, la prueba se considerará superada.

CALIFICACIONES DEFINITIVAS

Una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación necesaria para justificar las solicitudes de exención, las comisiones evaluadoras analizarán y decidirán las calificaciones que correspondan a las personas solicitantes de alguna exención en los distintos apartados.

La calificación definitiva de cada apartado para las personas que hayan solicitado algún tipo de exención será la mayor entre las dos que pudieran corresponderle, a saber, la nota del examen o la nota a que le da derecho la certificación que presente.

 RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES

Las reclamaciones a que puedan dar lugar las calificaciones, se realizarán conforme al siguiente procedimiento:

 1. Se presentarán por escrito en el plazo indicado en el anexo I al presidente de la comisión evaluadora del centro.
 2. En el plazo de los dos días hábiles siguientes, la comisión de evaluación ratificará o rectificará la calificación objeto de reclamación, que el presidente comunicará por escrito al/a la interesado/a.
 3. Si tras la decisión persistiera la disconformidad, la persona interesada podrá solicitar, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, que se eleve su reclamación al director territorial de Educación correspondiente quien, tras el informe de la Inspección educativa, resolverá lo que proceda. Dicha resolución, motivada, pondrá fin a la vía administrativa.
 4. Las personas interesadas tendrán derecho al acceso a los ejercicios escritos realizados y a conocer las puntuaciones otorgadas y los criterios de evaluación utilizados.

 

HORARIO DE LA PRUEBA

 09.00

 Part general: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

Parte general: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana)

1 h 15 min 
 10.25

 Part general: Llengua estrangera Anglés

Parte general: Lengua extranjera Inglés

 45 min
 11.20

 Part general: Matemàtiques

Parte general: Matemáticas

 1 h 15 min
 12.45

 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital

Parte general: Tratamiento de la Información y Competencia Digital

 45 min
 16.00  Historia o Economía  1 h 15 min
 17.30  Geografía o Economía  1 h 15 min

 

CALENDARIO

 

 

Des del

Desde el

Fins al

Hasta el

 Inscripció

 Inscripción

 17 de maig

 17 de mayo

 31 de maig

 31 de mayo

 Publicació llistes provisionals de persones admeses

 Publicación listas provisionales de personas admitidas

 7 de juny

 7 de junio

 

 Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses

 Publicación listas definitivas de personas admitidas y excluidas

 13 de juny

 13 de junio

 

 Realització prova grau superior

 Realización prueba grado superior

 15 de juny

 15 de junio

 

 Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior

 Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado superior

 26 de juny

 26 de junio

 

 Reclamació llistes provisionals qualificacions proves grau superior

 Reclamación listas provisionales calificaciones pruebas grado superior

 27 de juny

 27 de junio

 29 de juny

 29 de junio

 Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior

 Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y grado superior

 17 de maig

 17 de maig

 5 de juliol

 5 de julio

 Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior

Publicación listas definitivas calificaciones y entrega de certificados prueba grado medio y superior

 6 de juliol

 6 de julio

 

 

Normativa

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8253 de 13.03.2018)

ORDEN 16/2016, de 20 de mayo , de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se modifica el currículum de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de los cursos preparatorios a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)

 

end faq


EL IES BENLLIURE desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, la tramitación del que se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

 

Convalidaciones

Son objeto de convalidación los módulos profesionales de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo, que se imparten en toda España y están regulados en los reales decretos por los que se establecen los títulos de Formación Profesional del sistema educativo.

Los requisitos generales para solicitar una convalidación son:

 • Matricularse en las enseñanzas que se pretenden convalidar.

 • Solicitarlo a la dirección del centro educativo donde se haya formalizado la matrícula.

 • Haber superado una formación con validez académica que incluya totalmente las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y contenidos mínimos de los módulos profesionales de los ciclos formativos susceptibles de convalidación.

Siempre que exista normativa vigente a aplicar, estas convalidaciones las resolverá la dirección del centro educativo donde el/la solicitante se haya matriculado, en caso contrario, deben ser resueltas, de forma individualizada, por la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación.

 

CONVALIDACIONES RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

PLAZO DE SOLICITUD Y RESOLUCIÓN

 • El plazo de solicitud de convalidaciones es ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

 • Excepcionalmente cuando la matriculación se efectue en período extraordinario la solicitud de convalidación podrá realizarse en el momento de hacer efectiva dicha matriculación.

 • La resolución de las convalidaciones por parte de la Dirección del Centro se realizaran por escrito en el plazo de un mes desde su solicitud. Seran entregadas al alumno por parte del tutor o desde secretaría. En el caso de alumnado que realice estudios a distancia dicha resolución se le remitirá por correo postal.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

El alumnado debe presentar su solicitud de convalidación en la secretaría del centro de acuerdo con el modelo ANEXO XV (Orden 79/2010) cumplimentada correctamente, y adjuntando la siguiente documentación:
 • Fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero).
 • Certificación académica oficial (original o fotocopia compulsada) en la que consten los módulos profesionales cursados, la convocatoria en que han sido superados y la calificación obtenida, o la fotocopia compulsada del título.
 • En el caso de que la convalidación deba ser resuelta por la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, se debe adjuntar acreditación justificativa de estar matriculado/a en el ciclo formativo para el que solicita la/s convalidación/es especificando claramente la familia profesional, el grado, el título y el sistema educativo al que pertenece, bien sea derivado de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) o de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE).
 • En el caso de aportar estudios universitarios, se adjuntarán también los programas oficiales sellados por la universidad (original o fotocopia compulsada) de las asignaturas superadas, con indicación clara de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas superadas y en las que fundamenta su solicitud de convalidación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 • Para solicitar cualquier tipo de convalidación, es requisito imprescindible estar matrículado en un ciclo formativos de los que ofrece el centro, así como en el módulo profesional del cual se solicita la convalidación.
 • Mientras no se reciba resolución positiva de convalidación por parte de la Dirección del Centro o del Ministerio de Educación, según corresponda, e alumno deberá participar en todas las actividades de formación del módulo del cual se ha solicitado la convalidación.
 • Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media, se reflejará en el expediente con la notación CO(5).
 • Los módulos profesionales comunes a diversos títulos de Formación Profesional del catálogo de la LOE superados, se reflejaran en el expediente del alumno con la notación AAX (Aprobado con Anterioridad X=calificación numérica obtenida)
 • Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados no podrán ser causa de una nueva convalidación con otros módulos profesionales.

 

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDE CONVALIDAR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

MP AVGE: 0401 Formación y Orientación Laboral - FOL

MP GIAT: 0389 Formación y Orientación Laboral - FOL

La convalidación del módulo profesional de FOL se puede obtener por alguno de los tres procedimientos indicados a continuación:

1. CONVALIDACIÓN LOE - LOE

El módulo profesional de FOL podrá ser objeto de convalidación siempre que se acredite:

 • La superación del módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier título de formación profesional LOE, tanto de títulos de grado medio como superior.

2. CONVALIDACIÓN LOE - LOGSE

El módulo profesional de FOL podrá ser objeto de convalidación siempre que se acredite:

 • Haber superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de un título LOGSE

 • La formación establecida para el ejercicio de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. (certificado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención).

3. CONVALIDACIÓN POR ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA

El módulo profesional de FOL podrá ser objeto de convalidación siempre que se acrediten todas las condiciones siguientes:

 • Haber obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia de un título.

 • Haber superado el módulo profesional de proyecto

 • Tener al menos un año de experiencia laboral

 • Estar en posesión del certificado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

 

MP AVGE: 0402 Empresa e Iniciativa Emprendedora - EIE

MP GIAT: 0390 Empresa e Iniciativa Emprendedora - EIE

El alumnado que haya superado el módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) tendrán convalidados ese módulo en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley, independientemente del código del módulo profesional.

 

MP AVGE y GIAT: CV0003. Inglés Técnico I-S

MP AVGE y GIAT: CV0004. Inglés Técnico II-S

La convalidación de módulos profesionales reservados para la docencia en inglés o el definido transitoriamente como Inglés Técnico de cualquier ciclo formativo, requerirá la matriculación previa en dicho módulo profesional y la presentación de una certificación oficial por medio de la cual se acredite al menos una de las situaciones siguientes:

 1. Tener superado el mismo módulo profesional en cualquier otro ciclo formativo cursado en la Comunidad Valenciana establecido por la LOE.

 2. Acreditar el nivel de conocimiento de la lengua inglesa correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. Para su acreditación se requerirá una certificación expedida por las escuelas oficiales de idiomas o por otros organismos oficiales nacionales o extranjeros.

 

MP AVGE y GIAT: 0179 Lengua Extranjera: Inglés

FORMACIÓN APORTADA

FORMACIÓN A CONVALIDAR

Módulos Profesionales de Lengua Extranjera: Inglés de ciclos formativos de Grado Superior, en cualquiera de sus denominaciones.

0179 Lengua Extranjera: Inglés

Certificado de Nivel Avanzado (B2) de Inglés, equivalente o superior, de la Escuela Oficial de Idiomas (RD 1629/2006, de 29 de diciembre).

0179 Lengua Extranjera: Inglés

Título de Grado en Filología o Traducción e Interpretación, o equivalente, de la especialidad de Inglés.

0179 Lengua Extranjera: Inglés

 

MP AVGE y GIAT: 0180 Segunda Lengua Extranjera: Francés

FORMACIÓN APORTADA

FORMACIÓN A CONVALIDAR

Módulos Profesionales de Segunda Lengua Extranjera, Francés de ciclos formativos de Grado Superior, en cualquiera de sus denominaciones.

0180 Segunda Lengua Extranjera: Francés

Certificado de Nivel Avanzado (B1) de Francés, equivalente o superior, de la Escuela Oficial de Idiomas (RD 1629/2006, de 29 de diciembre).

0180 Segunda Lengua Extranjera: Francés

Título de Grado en Filología o Traducción e Interpretación, o equivalente, de la especialidad de Francés.

0180 Segunda Lengua Extranjera: Francés

 

Familia Profesional: Administración y Gestión

Módulos profesionales aportados

Ciclo Formativo al que pertenecen

Módulos profesionales a convalidar

Ciclo Formativo al que pertenecen

Protocolo Empresarial

 • CFGS Asistencia a la Dirección

Protocolo y relaciones públicas

 • CFGS Agencias de Viaje y Gestión de Eventos (Familia de Hostelería y Turismo)

 • CFGS Guía, Información y Asistencias Turísticas (Familia de Hostelería y Turismo)

 Familia Profesional: Comercio y Marketing

Módulos profesionales aportados

Ciclo Formativo al que pertenecen

Módulos profesionales a convalidar

Ciclo Formativo al que pertenecen

Políticas de marketing

 • CFGS Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

 • CFGS Marketing y Publicidad

Marketing turístico

 • CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (Familia de Hostelería y Turismo)

 • CFGS Guía,Iinformación y Asistencias Turísticas (Familia de Hostelería y Turismo)

 

CONVALIDACIONES RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PLAZO DE SOLICITUD Y RESOLUCIÓN

 • El plazo de solicitud de convalidaciones es DESDE LA FECHA DE MATRICULACIÓN Y EL 15 DE OCTUBRE.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

El alumnado debe presentar su solicitud de convalidación en la secretaría del centro de acuerdo con el modelo Solicitud de Convalidaciones cumplimentada correctamente, y adjuntando la siguiente documentación:

 • Fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero).

 • Certificación académica oficial (original o fotocopia compulsada) en la que consten los módulos profesionales cursados, la convocatoria en que han sido superados y la calificación obtenida, o la fotocopia compulsada del título.

 • En el caso de aportar estudios universitarios, se adjuntarán también los programas oficiales sellados por la universidad (original o fotocopia compulsada) de las asignaturas superadas, con indicación clara de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas superadas y en las que fundamenta su solicitud de convalidación.

El centro incorporará a la solicitud un Certificado de estar matriculado/a en el ciclo formativo para el que solicita la/s convalidación/es especificando claramente la familia profesional, el grado, el título y el sistema educativo al que pertenece y la remitirá al Ministerio de Educación, en el plazo de un mes, para su resolución.

RESOLUCIÓN

El Ministerio de Educación resolverá y comunicará por correo ordinario la resolución al alumno.

El alumno tendrá que presentar la resolución de convalidación del Ministerio de Educación en la secretaria del centro para que surta los efectos oportunos y pueda reflejarse en su expediente y actas de evaluación.

NOTA:

Con el objetivo de "agilizar las convalidaciones de formación profesional" se ha comenzado a tramitar mediante el empleo de la “administración digital” la resolución y notificación de las convalidaciones de FP.

De esta manera el solicitante no tendrá que esperar en su domicilio a que le llegue por correo ordinario la resolución de las convalidaciones de formación profesional que son competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino que podrá descargarla directamente de la SEDE electrónica del ministerio en cuanto le llegue, vía correo electrónico, la notificación de que la misma se encuentra disponible.

Asimismo, la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, comunicará por correo electrónico al centro público o privado autorizado, que dicha resolución ha sido notificada al solicitante, enviando además una copia de la misma en un archivo adjunto para conocimiento de la misma.

Para ello deberá incluirse en la solicitud el correo electrónico del alumno y del centro.

El alumno tendrá que presentar la resolución de convalidación del Ministerio de Educación en la secretaria del centro para que surta los efectos oportunos y pueda reflejarse en su expediente y actas de evaluación.

 

 

FCT - Erasmus +

 

Erasmus Plus W

IES BENLLIURE - PROJECTES EUROPEUS

MOBILITATS D'ALUMNAT ERASMUS - CICLES FORMATIUS

Realització de les FCT en Països de la Unió Europea

1. Condicions de l'Alumnat per a la Realització de Mobilitats

1. ESTAR EN DISPOSICIÓ DE REALITZAR LES FCT
L'Alumne ha de tenir aprovats tots els mòduls en l'avaluació ordinària.

2. REALITZAR LA TOTALITAT DE LES FCT AL PAÍS DE DESTINACIÓ
En cas de no completar els mesos pactats, s'haurà de retornar els diners rebuts i se suspendrà el mòdul de FCT.
El període previst per a la realització és de l'1 de març al 15 juny 2015.

3. TENIR LA TARGETA DE RESIDÈNCIA PERMANENT A ESPANYA

4. COL·LABORAR EN LA BUSQUEDA D'EMPRESA.

5. TENIR COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
Per poder anar a fer les FCT en una empresa d'un país de la UE cal demostrar que
es té competència SUFICIENT de l'idioma en què es rebrà la formació lingüística, bé mitjançant certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes, bé mitjançant expedient acadèmic.

Els nivells que es demanen són els següents:
        ANGLÈS: Nivell intermedi
        FRANCÈS: Nivell intermedi
        ITALIÀ: Nivell elemental
        ALEMANY: Nivell elemental o anglès intermedi

 

2. Ajudes

Les ajudes aproximades a les que podeu accedir són les següents:
Ajuda Erasmus: 300 € / mes, aproximadament (80% abans de la iniciació del viatge i el 20% restant previsiblement abans de la finalització del curs).
No obstant això, els participants podran realitzar estades superiors, dins de la durada màxima establerta en el programa. Aquests períodes d'estada no finançats amb fons de la UE (beca zero), podran ser finançats amb altres fons o amb fons propis i es consideraran com una part integrant de l'activitat de mobilitat del participant.

 

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/resoluciones/anexo-iicriterios-adjudicacion.pdf?documentId=0901e72b819eb435

Altres possibles ajudes:


Ajuda del MEC: entre 300 i 400 € / mes depenent del grup de països al qual pertany el país de destinació (màxim 3 mesos). Aquesta quantitat es cobra entre juliol i setembre de l'any.
El requisit per poder optar a aquesta ajuda, a part de la del Programa Erasmus +, és tenir un nivell d'idiomes equivalent al B2 en l'idioma en què es realitzaran les pràctiques.
Ajuda de l'empresa de destinació:
En alguns països les empreses sufraguen algunes despeses (abonament transport, menjars, allotjament o assignació mensual).
Alguns bancs proporcionen préstecs Erasmus a baix interès, a retornar en còmodes terminis.

 

3. Confirmación Compromiso de Participación

Abans de la finalització del primer trimestre del curs acadèmic s'ha de confirmar el compromis de participació en la mobilitat.

DOCUMENT COMPROMIS

Una vegada confirmat que l'alumne vol fer les pràctiques a través d'un programa de mobilitat Erasmus +, haurà de signar el "Protocol de condicions necessàries" que us passarà el coordinador de Programes Europeus del centre.

4. Criteris de Selecció de l'Alumnat

L'alumne passarà un procés de selecció en el qual es valorarà:

 • Complir els requisits del programa (imprescindible)
 • Col·laboració de l'alumne en la recerca d'empresa (imprescindible)
 • Tenir superats tots els mòduls en el moment d'iniciar el programa (imprescindible)
 • Competència lingüística: tenir coneixement suficient de l'idioma en què es rebrà la formació. (fins a 3 punts).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Superació d'una entrevista personal en la qual es determinaran les característiques individuals de cada aspirant. (fins a 2 punts).
 • Informe positiu del tutor sobre aspectes clau com responsabilitat, grau de maduresa, autonomia de l'alumne, etc. (fins a 2 punts).

 

5. Currículum EUROPASS

Els alumnes han de confeccionar el seu CV europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació. El mateix constarà de 2 parts:

 1. CV Europass
 2. Passaport de llengües europees

Per a la seva realització, trobareu informació a la següent enllaç:

 

europass-logo

6. Realització de la Mobilitat

La mobilitat està prevista que es realitce a partir de l'1 de març de 2015 fins a la finalització prevista.

7. Assegurances Necessaries

Cal que l'alumne disposi de:

 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Assegurança d'accidents

Per a això, l'IES Benlliure té subscrita una pòlissa amb EUROPEA D'E SEGUROS. Aquesta companyia d'assegurances cobrirà a cada alumne en el seu període FCT Erasmus. La quota és d'aproximadament 10 euros al més i serà assumida pel centre.
A més els alumnes disposaran de la la Targeta Sanitària Europea o similar en cas d'assegurances privades. La TSE es pot sol·licitar en qualsevol Centre d'Informació de la Seguretat Social o bé directament a la següent web:

https://mitarjetasanitariaeuropea.es/

8. Coordinació Programes Europeus

Per a qualsevol dubte o aclariment has d'adreçar-te al Coordinador de Cicles Formatius i Coordinador de Programes Europeus de l'IES BENLLIURE:

Carlos Enrique Jiménez Abad

end faq

 

Programes i Projectes

 

Desde el Departamento de turismo del IES Benlliure hemos impulsado en los últimos años numerosos proyectos europeos y nacionales con el objetivo  de completar y mejorar la formación de nuestros estudiantes, ofreciéndoles nuevas oportunidades y nuevos horizontes.

PROYECTOS EUROPEOS

 
COMENIUS Logo 1
Durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010 alumnos y profesores del  departamento de Turismo participaron en el programa COMENIUS “WIDE HOROZONS” con centros de Austria, Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia y Turquía.

ERASMUS Logo 2

Durante el curso 2010-2011  tres  alumnos realizaron la FCT en Francia dentro del programa ERASMUS. En el presente curso serán 5 los alumnos  que podrán realizar las FCT’s en países de la Comunidad Europea.

En el año 2009 el Centro IES BENLLIURE obtuvo la Carta Erasmus Ampliada para el periodo 2009 -2013.

El programa ERASMUS(acrónimo del nombre oficial en idioma inglés: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, "Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios") es un plan de gestión de diversas administraciones públicas por el que se apoya y facilita la movilidad académica para la realización de prácticas de estudiantes de nivel superior, universitarios y ciclos formativos de grado superior, dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo fundamental del programa esmejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional entre estudiantes de nivel superior, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento de las cualificaciones profesionales en toda la Unión.


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ images-Conselleria-298x62
Logo 3

Durante el curso 2010-2011 fueron 8 los alumnos del IES BENLLIURE seleccionados por la Conselleria de Educación  para realizar las prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT)  de la Unión Europea, en concreto Francia, Irlanda y Reino Unido.

http://www.edu.gva.es/eva/es/fp_fcteu.htm


PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Logo 4
ARCE Logo 5

Desde el curso 2010/2011 el IES Canovas del Castillo (Málaga) y el IES Benlliure estamos trabajando en el proyecto común “posibilidades didácticas de un simulador bilingüe de escenarios en la formación de técnicos turísticos superiores en hostelería y turismo” dentro de Programa ARCE.  

Este  proyecto común busca  impulsar los intercambios entre los dos  centros facilitando  la movilidad de alumnos y profesores, contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes no sólo en las competencias, áreas, o temas en los que se centra el proyecto, sino también en la capacidad de trabajar en equipo.

 A través de este programade cooperación territorial se podrá:

 • Intercambiar experiencias
 • Establecer un marco para el debate y la reflexión conjunta
 • Favorecer la creación de vínculos y redes educativas
 • Colaborar en el desarrollo curricular
 • Descubrir los elementos diferenciados de la diversidad cultural y social de las distintas Comunidades Autónomas
 • Elaborar y difundir materiales que puedan ser de aplicación en diferentes ámbitos educativos.


PROYECTO DE INNOVACIÓN

 

Durante el presente curso tenemos en marcha el proyecto de innovación entre el IES COSTA DE ADEJE y el IES BENLLIURE “Tenerife-Valencia. Un mismo producto turístico con dos estrategias diferentes. Una apuesta por la calidad”.

Dentro de este proyecto un grupo de  alumnos podrán realizar la FCT en empresas punteras del sector en Tenerife.